مرور برچسب

، همسر قبادیکم ساسانی

نیون دخت ( شهبانوی ساسانی و همسر قباد یکم ساسانی )

نیوَن‌دخت ( پارسی میانه : Nēwanduxt ) شهبانوی ساسانی ، ملکه مادر ( به عنوان مادر خسرو انوشیروان ) و همسر قباد یکم ساسانی بیستمین شاهنشاه ساسانی بود که دوبار بر تخت سلطنت نشست و بر ایران فرمانروایی کرد . وی مادر خسرو انوشیروان بیست و دومین…