مرور برچسب

، همسر قبادیکم

پیروزدخت ( شاهزاده و شهبانوی ساسانی )

پیروزدخت شهبانوی ساسانی و خواهر و همسر قباد یکم بیستمین شاهنشاه ساسانی بود که دو بار بر تخت پادشاهی ایران نشست . حاصل ازدواج وی با قباد یکم یک دختر به نام سامبیکه بود که با قباد یکم ازدواج کرد . پیروزدخت از دودمان ساسانی ، دختر شاه پیروز…