مرور برچسب

، وزیر اعظم امپراطوری عثمانی

رستم پاشا ( وزیراعظم امپراطوری عثمانی )

رستم پاشا ، وزیر اعظم امپراطوری عثمانی بود که دوبار موفق شد این جایگاه را بدست آورد . وی در ۲۶ نوامبر ۱۵۴۴ برای اولین بار جایگاه وزارت اعظم را در دوره سلطنت سلطان سلیمان یکم ، تا ۶ اکتبر ۱۵۵۳ بدست آورد ، پیش از او خادم سلیمان پاشا و پس از…

قره احمد پاشا ( وزیر اعظم سلطان سلیمان )

قره احمد پاشا ، وزیر اعظم سلطان سلیمان بود که از ۶ اکتبر ۱۵۵۳ تا ۲۸ سپتامبر ۱۵۵۵ در این مقام و جایگاه قرار داشت . وی از دولتمردان آلبانیایی‌ تبار عثمانی بوده‌ است . پیش از او رستم پاشا و پس از او نیز باز هم رستم پاشا این جایگاه را از آن…