مرور برچسب

، وَلَگش دوم

بلاش دوم

بلاش دوم یا وَلَگش دوم ، شاهزاده اشکانی و یکی از مدعیان سلطنت شاهنشاهی اشکانی بود ، که پس از مرگ پدرش بلاش یکم در بخشی از ایران در میانه سال های ۷۷ تا ۸۰ میلادی فرمانروایی و سلطنت میکرد . به طور دقیق مشخص نیست که پس از بلاش یکم چه کسی به…