مرور برچسب

، وَلَگش یکم

بلاش یکم ( بیست و دومین شاه اشکانی )

بَلاش یکم یا وَلَگش یکم ( اشک بیست و دوم ) بیست و‌ دومین پادشاه شاهنشاهی اشکانی است ، که از سال ۵۱ میلادی تا سال ۷۸ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بهنام دوم و پس از او پاکور دوم ( شاه رسمی ) ، بلاش دوم ( شاه شورشی ) و اردوان چهارم ( شاه شورشی…