مرور برچسب

، پانزدهمین سلطان عثمانی

مصطفی یکم

مصطفی یکم ، پانزدهمین سلطان و خلیفه امپراطوری عثمانی بود ، که دو دوره حکومت کرد ، دوره اول سلطنتش از سال ۱۶۱۷ تا سال ۱۶۱۸ و دوره دوم سلطنتش از سال ۱۶۲۲ تا سال ۱۶۲۳ بود . وی پسر کوچک محمد سوم و حلیمه سلطان و برادر احمد یکم بود و به کمک و…