مرور برچسب

، پرنسس ماریا

مریم ( شهبانوی ساسانی و همسر خسرو پرویز )

مریم شهبانوی ایران ، ملکه مادر ( به عنوان مادر شیرویه ) و همسر خسرو دوم ملقب به خسرو پرویز ، بیست و چهارمین شانشاه ساسانی و از شاهان مقتدر ساسانی بود . وی شاهزاده ‌ای رومی به نام ماریا و دختر موریس امپراتور روم بود . در سال ۵۹۰ میلادی بعد…