مرور برچسب

، پسر دارایان دوم

وهشیر یکم ( شاه ایالت پارس )

وهشیر یکم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود که در سده یکم پیش از میلاد سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . پیش از او اردشیر دوم و پس از او پاکور یکم به عنوان فرمانروای ایالت پارس بر تخت سلطنت نشستند . وهشیر…