مرور برچسب

، پسر منوچهر دوم

منوچهر سوم ( شاه ایالت پارس )

منوچهر سوم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده دوم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . منوچهر سوم پسر منوچهر دوم و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . پیش از او پاکور سوم و پس از او اردشیر…