مرور برچسب

، پسر منوچهر سوم

اردشیر چهارم ( شاه ایالت پارس )

اردشیر چهارم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود که در سده دوم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . اردشیر چهارم پسر و جانشین منوچهر سوم و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . پیش از او منوچهر سوم و پس از او…