مرور برچسب

، پسر منوچهر یکم

اردشیر سوم ( شاه ایالت پارس )

اردشیر سوم یکی دیگر از پادشاهان ایالت پارس بود ، که در سده دوم میلادی سلطنت میکرد . وی شاه پارس یک دولت خراجگزار شاهنشاهی اشکانی بود . اردشیر سوم پسر و جانشین منوچهر یکم و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . پیش از او منوچهر یکم و پس از او…