مرور برچسب

آمستریس دوم

آمستریس دوم ( دختر اردشیر دوم )

آمستریس دوم شاهدخت هخامنشی دختر سوم اردشیر دوم و استاتیرا بود و همچنین همسر پدرش بود . وی شهبانوی ایران بود ، پیش از او استاتیرا و پس از او آتوسا در این جایگاه و مقام قرار گرفتند . او از دودمان هخامنشی و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود .…