مرور برچسب

آنا خانم

آنا خانم ( ملکه و همسر شاه صفی )

آنا خانم ملکه همسر ، شاه صفی ششمین پادشاه صفوی و در دوره سلطنت پسرش شاه عباس دوم هفتمین شاهنشاه صفوی ، جانشین شاه صفی ، ملکه مادر بود . وی از سال ۱۶۴۲ تا سال ۱۶۴۷ در مقام و جایگاه ملکه مادر قرار داشت ، پیش از او دلارام خانم و پس از او نکهت…