مرور برچسب

آنتیوخوس هشتم

آنتیوخوس هشتم

آنتیوخوس هشتم یکی دیگر از پادشاهان سلوکی که القاب زیادی داشت ، وی همراه با مادرش ملکه کلئوپاتراتئا حکومت میکرد . پس از اینکه آنتیوخوس موفق شد الکساندردوم راشکست دهد مادرش تلاش کرد تا او را به وسیله باده زهرآگین بکشد اما آنتیوخوس که به تحقیق…