مرور برچسب

آنتیوخوس یکم

آنتیوخوس یکم

آنتیوخوس یکم ، یکی از پادشاهان سلوکی بود وی با نامادری خود استراتونیس سوری پیمان زناشویی بست . او همچنین صاحب پنج فرزند بود ، پس از او آنتیوخوس دوم بر تخت سلطنت نشست. وی سوتر _ که به یونانی معنی نجات دهنده می دهد، خوانده شد .