مرور برچسب

آیا زرتشتی ها آتش پرستند

آیا ایرانیان آتش پرست بودند؟

چندین هزار سال از اندیشۀ زرتشت پیامبر می گذرد که گفته است روشنایی و نور و آتش نماد یزدان پاک، نماد ونشانۀ دانش الهی و راهی به سویِ عرفان و پاکی از هرگونه بدی معرفی می شود. ما کاری به زمان ساسانیان نداریم که گروهی از مغان/موبدان، همان…