مرور برچسب

آیا ساسانیان می توانسته اند اعراب را شکست دهند؟

اشتباهات مرگبار فرماندهان ساسانی در جنگ با اعراب

نزدیک به هزار سال از یورش اعراب به ایران زمین می گذرد با بررسی اوضا آن زمان در می یابیم که رستم فرخزاد فرمانروای خراسان با کودتایی قدرت را به دست می گیرد و بدون چشمداشتی یزدگرد سوم را به قدرت می رساند در اینجا اوضاع آشفته ایران در