مرور برچسب

اتهامات و دفاعیات خسرو پرویز

محاکمه خسرو پرویز

در سال 628 میلادی و پس از برکناری خسرو پرویز توسط پسرش شیرویه و بزرگان و سرداران ایران، خسرو پرویز را در خانهٔ هندو که انبار گنج به حساب می آمد، زندانی کردند. فردای آن روز شیرویه بر تخت نشست و تمام بزرگان و موبدان را در قصر جمع کرد و…