مرور برچسب

اخرین امپراتور خاندان فلاوی

دومیتیان امپراتور روم

تیتوس فلاویوس سزار دومیتیانوس آگوستوس با لقب دومیتیان آخرین امپراتور از خاندان فلاوی بود. او در سال 24 اکتبر سال 51 میلادی در شهر روم زاده شد. دومیتیان در سال 81 میلادی پس از آنکه وسپاسیان درگذشت، بر جای او بر تخت نشست. سلطنت او تا سال 96…