مرور برچسب

ارتش هخامنشیان چند نفر بود

ارتش هخامنشیان چگونه سپاهی بود؟

⦁ تعداد ارتش هخامنشیان، ارتش هخامنشیان چند نفر بود؟از چگونگی سازمان لشکری ایران هخامنشی پیش از داریوش بزرگ آگاهی زیادی در دست نیست. در این دوره ایران دارای یک ارتش ملی بود که تعداد ارتش هخامنشیان به طور میانگین آن در حدود ۲۲۰،۰۰۰ تا