مرور برچسب

اردشیر اول هخامنشی

اردشیر یکم هخامنشی و آغاز ضعف هخامنشیان

نام اردشیر یکم هخامنشی در پارسی باستان ارته خشتره در ترپمأ بابلی تیبه ها ارته خشتَ سو، به ایلامی ارته خچرچه، به مصری ارته خسشَ، در تورات ارته خشتا، و در کامل ابن اثیر بهمن آمده است. بنا بر نوشتۀ پلوتارک، دست راست اردشیر از دست چپ وی درازتر…