مرور برچسب

اردشیر نیکوکار

اردشیر دوم ساسانی (اردشیر نکوکار)

پس از درگذشت شاپور دوم، دشواری های روزگار بهرام دوم و نرسی بار دیگر در ایران و دربار ایران پدیدار گشت. مشکلات همیشگی و سنتی جانشینی شاه پس از درگذشت شاهان همیشه در تاریخ ایران یک مشکل بزرگ بوده است.   به پادشاهی رسیدن اردشیر نیکوکاراردشیر…