مرور برچسب

ارشک دوم

ارشک دوم

ارشک دوم ، دومین فرمانروای سلسله اشکانی که از سال ۲۱۷ تا ۱۹۱ پیش از میلاد در شرق ایران حکومت کرد . وی از دودمان اشکانیان ، و پدرش ارشک یکم نام داشت . ارشک دوم در سال ۱۹۱ پیش از میلاد درگذشت و پس از او جانشینش فریاپت بر تخت سلطنت نشست .