مرور برچسب

از بین بردن فرهنگ یونانی در ایران

چرا ساسانیان آثار اشکانیان را نابود کردند؟!

در بسیاری از نوشته ها آمده است که ساسانیان پس از شکست دادن اشکانیان تمامی آثار و نوشته ها و سازه های مربوط به ایشان را به کلی نابود ساختند! و برخی نیز در پاسخ این کار گفته اند که شیوه سلسله های ایرانی این گونه بوده است و پس از روی کار