مرور برچسب

اسفندیار پسر فرخزاد

اسفندیار سردار ایرانی

اسفندیار و یا اسفندیاذ از نجیب زادگان ایرانی بود که در زمان فرمانروایی یزدگرد سوم آخرین پادشاه ایران فرمانداری آذرآبادگان را بر عهده داشت. اسفندیار پسر فرخ زاد هرمز و برادر زاده رستم فرخزاد بود که از خاندان بزرگ اسپهبدان بودند. او همچنین…