مرور برچسب

الکساندردوم

الکساندر دوم

الکساندر دوم یکی دیگر از پادشاهان سلوکی ، لقب وی زابیناس به معنای برده می باشد علت این نام گذاری این است که او از خاندان سلطنتی نبوده است . او ادعا میکرد که پسرخوانده آنتیوخوس هفتم است اما اینطور به نظر می آید که فرزند بازرگانی مصری بوده…