مرور برچسب

اموزش خط زرتشتی

آموزش خط اوستایی (آموزه دوم)

در آموزه یا درس دوم آموزش خط اوستایی به حروف بی صدای این خط خواهیم پرداخت. خط اوستایی دارای ۳۴ حروف بی صدا است که ما برای اینکه آموزه دوم پیچیده نشود فقط حرف آن که در واقع نصف حروف بیصدا را در درس دوم برای شما عزیزان آموزش خواهیم داد و در…