مرور برچسب

امپراطوری گوپتا

نگاهی به کوشانیان

کوشانیان یک امپراتوری باستانی به مرکزیت بلخ (باختر) در افغانستان امروزی بود؛ که توسط یوئه‌چی‌ها (ایرانی تبار هایی که در بخشی از چین می زیستند) در سده نخست میلادی بنیان گذاشته شد. قبایل یوه چی که بعدها به عنوان کوشانیان شناخته