مرور برچسب

اورخان

سلطان مراد عثمانی ( مراد اول)

پس از درگذشت ناگهانی اورخان ، فرزندش مراد اول(سلطان مراد عثمانی) به سلطنت رسید. سلطان مراد اول بسیار جنگجو و قدرت طلب بود . او به سرعت در طی جنگ های پی در پی قلمرو عثمانی را گسترش داد.مراد اول فردی عادل و سخت گیر در عمل به قوانین بود.