مرور برچسب

اورمزد نرسه

هرمز دوم، هشتمین شاه ساسانی

هرمزد دوم هشتمین شاه ساسانی بود که پس از نرسه بر تخت نشست. فردوسی او را اورمزد نرسی نامیده است. مدت شاهی را برخی 7 یا به قول فردوسی 9 سال نوشته اند. پدر وی نرسی و نام مادرش نیز شاپور دختک نام داشت.هرمزد دوم در سال 303 میلادی رسما بر تخت…