مرور برچسب

ایده ایرانشهری چیست

ایده ایرانشهری چیست؟ از کجا آمده است؟

واژه ایرانشهر به چه معنیست؟ حتما تا به امروز چندین بار واژه ایرانشهر را شنیده اید ایرانشهر، برآمده از واژهٔ پارسیگِ (آریاییان) است، و نامِ شاهنشاهیِ ایران در روزگارِ ساسانیان بود که حتی تا مدتی پس از فروپاشی امپراتوری ساسانی و سقوط ایران به…