مرور برچسب

ایلدریم

بایزید عثمانی (سلطان بایزید اول)

پس از مرگ مراد ، پسر او بایزید عثمانی موسوم به یلدریم بر تخت پدر تکیه زد . بایزید به منظور اجلوگیری از جنگ داخلی ، بعد از دست یابی به قدرت برادرش را به قتل رساند. بایزید همواره مانند پدر خود ، روحیه نظامی و جنگاوری داشت و در فتوحات و