مرور برچسب

باگواس خواجه که بود؟

بگوآس یا بگواس خواجه

باگواس خواجه که بود؟ بگوآس یا باگواس از مقامات برجسته ایرانی بود که تا زمان مرگش وزیر (رئیس وزیر) امپراتوری هخامنشی بود. به گفته مورخان باگواس و اسکندر نیز درارتباط بوده اند. باگواس دارای یک سیاست بسیار هوشمندانه ای بود که اگر