مرور برچسب

باگواس خواجه

ارسس شاه هخامنشی

ارسس (آرسس) یکی از واپسین شاهان هخامنشی بود که پس از کشته شدن اردشیر سوم بر تخت هخامنشیان نشست. فرمانروایی ارسس تنها دو سال یعنی از سال 337 تا 335 میلادی بود. باگواس خواجه پس از آن که اردشیر سوم را با همکاری پزشک مخصوص دربار مسموم کرد جوان…