مرور برچسب

بزرگترین سرداران تاریخ ایران

سورنا

سورنایکی ازسرداران بزرگ ونامدارتاریخ در دوران اشکانیان است که سپاه ایرانیان رادراولین جنگ با رومیان فرماندهی کردورومی ها راکه تا آن زمان درهمه جاپیروز بودند،برای نخستین بار باشکست سخت وتاریخی روبرو ساخت.

معرفی 40 تن از نام آوران تاریخ ایران زمین

در این بخش از تاپ تن های تاریخ، به تن از بزرگان و نام آوران تاریخ ایران باستان و همچنین تاریخ اساطیری ایران و نام های گرانمایگان ایران باستان همراه با توضیح کوتاهی از ایشان پرداخته ایم. این لیست فقط به بزرگان ایران باستان و قهرمانان اساطیری…