مرور برچسب

بلاش ششم

بلاش ششم ( شاه اشکانی )

بلاش ششم یا وَلَگش ششم ، شاه اشکانی بود که از سال ۲۰۸ تا ۲۲۸ میلادی سلطنت کرد . پیش از او بلاش پنجم و پس از او اردوان پنجم بر تخت سلطنت نشستند . وی پسر و جانشین بلاش پنجم ، از دودمان اشکانیان و دارای دین و مذهب مزدیسنا بود . در منابع تاریخی…