مرور برچسب

بهمن مردانشاه

بهمن جادویه سردار ساسانی

بهمن جادویه که بود بهمن جادویه (همچنین بهمن جازویه ) سردار ایرانی ساسانیان بود. او بیشتر به رهبری ساسانیان به پیروزی در برابر اعراب در نبرد پل معروف است. مرگ بهمن جادویه در هاله از ابهام نیز است. مسلمانان عرب از بهمن به عنوان ذوالحاجب (صاحب…