مرور برچسب

بویب

نبرد بویب

نبرد بویب یکی از جنگ های مرزی بین ارتش ساسانی و سپاه مسلمانان است. جنگ بویب پس از جنگ پل روی داد. پس از آنکه سپاهیان ایران در جنگ پل به فرماندهی بهمن جادویه توانستند سپاهیان مسلمانان را در منطقه ای به نام "قس الناطف" در هم بکوبند، این امید…