مرور برچسب

تاریخچه بیمارستان در ایران

نخستین بیمارستان چه نام داشت؟

اگر نخواهیم خیلی دور در زمان سفر کنیم و تنها به دوره قاجاریه بنگریم، به نوعی سفر ایرانیان به خارج از کشور الهام بخش تغیرات زیادی در کشور بود چرا که برخی مسئولین آن دوران با مشاهده پیشرفت غرب در تلاش برای سر و سامان دادن ایران بودند اولین