مرور برچسب

تاریخ خط میخی فارسی باستان

داستان شیرین بازخوانی خط میخی

تاریخ خط میخی فارسی باستان داستان شیرین و دلچسب بازخوانی خط میخی فارسی باستان، 2500 سال پس از پدیداری آن، یکی از دستاوردهای بزرگ دانش است که حتی برای حرفه ای ها داستان پرشوری است. این داستان بخش مهم و تعیین کننده ای از تاریخ هخامنشیان را در…