مرور برچسب

ترجمه به زبان زرتشتی

آموزش خط اوستایی (آموزه سوم)

با درودی دوباره به دوستان علاقه مندان به یادگیری خط اوستایی. در آموزه سوم به باقی مانده بندواژه های خط اوستایی خواهیم پرداخت. در آموزه دوم  بیش از نیمی از حروف بیصدای خط اوستایی را شناختیم و یادگرفتیم و نیم دیگر آن را در این درس باهم خواهیم…