مرور برچسب

ترجمه خط میخی به فارسی

آموزش خط میخی (آموزه چهارم)

امیدوارم در آموزه های پیشین با حروف خط میخی که همۀ آنها را را به شما آموزش دادیم آشنا شده باشید. از این آموزه به بعد یعنی آموزه چهارم به بعد ما به برگردان (ترجمه) کتیبه های گوناگون خط میخی می پردازیم و آنان را به طور دقیق و واضح برایتان…