مرور برچسب

تصرف اروپا توسط هیتلر و ارتش آلمان

چند روز کشورها در مقابل هیتلر و آلمان نازی در جنگ جهانی دوم دوام آوردند؟

جنگ جهانی دوم بزرگ ترین رخداد قرن نوزدهم که در جریان این اتفاق خانمان سوز که شش سال تمام در آن مردم بیگناه در سرتاسر دنیا کشته شدند. آغاز گر جنگ جهانی دوم آلمان زخم خورده جنگ جهانی اول، بود که با رهبری پیشوا یعنی آدولف هیتلر با داشتن چندین