مرور برچسب

تیردادسوم

تیرداد سوم

تیرداد سوم یکی از شاهزاده های اشکانی بود ، که در سال ۳۶ پیش از میلاد توانست برای مدت زمان کوتاهی بر ایران حکومت کند . پادشاه پیش از او اردوان دوم و پادشاه پس از او نیز اردوان دوم نام داشت . او را بزرگان و سران کشور به جای اردوان دوم که در…