مرور برچسب

تیرداد دوم

تیرداد دوم

تیرداد دوم فردی است که در دوران شاهنشاهی اشکانیان و در زمان فرهاد چهارم برای مدت زمان کوتاهی بر تخت پادشاهی نشست و بر ایران حکومت کرد . او از خاندان سلطنتی اشکانی نبود و این چنین به نظر میرسد که یکی از سرداران ارتش اشکانی بوده باشد .…