مرور برچسب

تیرویه سردار ساسانی

تیرویه

تیرویه یکی از ژنرال های یزدگرد سوم بود که در سال 635 در قادسیه و در سال 637 میلادی در جلولا در جنگ با اعراب شرکت داشت. تیرویه پس از کشته شدن خسرو پرویز که شروع جنگ های داخلی در ایران بود، عضو انجمن پهلوی بود که به نوعی هواخواه یزدگرد سوم…