مرور برچسب

جنایات اعراب در جنگ نهاوند

جنگ خونین نهاوند

جنگ نهاوند بین چه کسانی بود؟ نبرد نهاوند در سال 642 بین نیروهای عرب مسلمان به فرماندهی خلیفه عمر و سپاهیان ایرانی ساسانی به رهبری پادشاه یزدگرد سوم درگرفت. که به گفته برخی مورخ جنایات اعراب در جنگ نهاوند بسیار بوده است. یزدگرد سوم به منطقه…