مرور برچسب

جنگ اتو با ویتلیوس و خودکشی اتو

اتو امپراتور روم

مارکوس سالویوس اوتو به مدت سه ماه از 15 ژانویه تا 16 آوریل 69 امپراتور روم بود. او دومین امپراتور سال چهار امپراتور ها بود. اتو پس از چند ماه سلطنت در جنگ با ویتلیوس خودکشی می کند. اوتو که عضوی از یک خانواده اصیل اتروسکی بود، در ابتدا