مرور برچسب

جنگ اسکندر با داریوش سوم

جنگ ایسوس

تسلیم شدن سارد و پیروزی های نخستین اسکندر با انتشار خبر شکست و فرار سپاهیان ایرانی در جنگ نخستین اسکندر با ایرانیان در جنگ گرانیک، میترین، فرماندۀ دژ سارد همراه بزرگان شهر برای تسلیم دژ و شهر به اسکندر خود را معرفی کرد و بدین ترتیب…

نبرد گوگمل واپسین حرکت داریوش

اسکندر پس از پیروزی در نبرد ایسوس در سال ۳۲۲ پیش از میلاد مسیح وارد سرزمین فراعنه یعنی مصر شد مصریان که از پیروزی هایش آگاهی یافته بودند، از در فرمانبرداری در آمدند. مردم مصریان پس از حدود دویست سال تحمل تسلط و شکست از ایرانیان، از یونانیان…