مرور برچسب

جنگ ثنی

جنگ مذار (رودخانه) دومین تقابل ساسانیان با اعراب

نبرد رودخانه یا جنگ مذار (المذار) که به جنگ ثنی نیز شناخته می شود، در بین النهرین (عراق امروزی) بین نیروهای مسلمان عرب و امپراتوری ساسانیان رخ داد. مسلمانان به فرماندهی خالد بن ولید، لشکر ایرانی برتر از نظر عددی را شکست دادند. وقایع پیش